nutri baner
Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki
Kierownik zakładu: dr hab. n. biol. Iwona Wybrańska (+48 12 424 87 99)


powrót do strony głównej Katedry

    Zakład Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki powstał w 2010 roku w wyniku przekształcenia  powołanej w 1993 roku Pracowni Biologii Molekularnej i Genetyki Medycznej w Zakład kierowany obecnie przez dr hab. n. med. Iwonę Wybrańską.
 
    W ramach badań naukowych prowadzonych w Zespole Profesor Aldony Dembińskiej-Kieć rozwinięto umiejętności w dziedzinie diagnostyki genetycznej  stanowiące potwierdzone lub prawdopodobne genetyczne czynniki ryzyka rozwoju powszechnych chorób metabolicznych takich jak cukrzyca typu 2, otyłość i zespół metaboliczny.
  
Badania z dziedziny nutrigenomiki były zapoczątkowane uczestnictwem w programie o akronimie DLARFID koordynowanym przez Profesor Aldonę Dembińską-Kieć, którego głównym celem było badanie działania beta-karotenu na organizm człowieka.  Kolejne programy w których zespół Zakładu zdobywał swoje kompetencje to LIPGEN  i NUGO (European Nutrigenomic Organisation) – projekt  realizowany w ramach 6 programu ramowego Unii Europejskiej Wpłynęło to na obecny skład personalny i zainteresowania naukowe Zakładu.
   Zespół został zauważony na arenie Europejskiej, a dr hab. Iwona Wybrańska pełni obecnie funkcję delegata Ministerstwa Nauki w Joint Programming Initiative pt.: „Health, Food and Prevention of Diet Related Diseases”. 
   W Zakładzie Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki prowadzi się staże i kursy specjalizacyjne dla diagnostów specjalizujących się w Laboratoryjnej Genetyce Medycznej. Obecnie w Zakładzie pracują trzy osoby z tytułem specjalisty w tej dziedzinie.

Dzięki współpracy z MCB   w Zakładzie  oprócz Pracowni Sekwencjonowania funkcjonują  nowe pracownie służące potrzebom diagnostyki molekularnej:
Pracownia Mikromacierzypdf_mima

Pracownia Mikrodysekcji Laserowej.
mides


Pracownia Sekwencjonowania
Możliwości wykonywania analiz:
 • Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych:
 • Sekwencjonowanie obejmujące usługę od izolacji DNA do odczytu sekwencji na sekwenatorze kapilarnym oraz analizę wyników,
 • Sekwencjonowanie DNA plazmidowego lub produktu PCR oraz analiza  wyników,
 • Oczyszczenie produktu reakcji sekwencjonowania,
 • Kapilarna elektroforeza reakcji sekwencjonowania (w tym odczytanie reakcji przygotowanej przez klienta),
 • Analiza wyników (składanie dwóch sekwencji forward i reverse), porównanie z sekwencją referencyjną.

Obszar działalności naukowej i diagnostycznej:
 • cukrzyca MODY3 diagnostyka molekularna genu HNF1α         (metodą sekwencjonowania)
 • zespół Bartha diagnostyka molekularna genu TAZ  (metodą sekwencjonowania)
 • adrenoleukodystrofia diagnostyka molekularna genu ABCD1 (metodą sekwencjonowania)
 • aktywność izoform humaniny w chorobie Parkinsona
 • częstość występowania polimorfizmów u osób z zespołem metabolicznym
 • więcej pdf
CV kieronika zakładu   

Zakład wyposażony jest w następującą aparaturę:
 • sekwenator 16-kapilarny (3130xl Genetic Analyzer, Applied Biosystems) z pompą do żelu, z możliwością zastosowania polimerów: POP4, POP6 lub POP7.
 • termocykler gradientowy (SensoQuest Labcycler) pozwalający na przeprowadzenie reakcji odwrotnej transkrypcji lub PCR.
 •  spektrofotometr NanoDrop 1000, działający w zakresie fal światła widzialnego (220 - 750 nm) i pozwalający w ciągu kilku sekund określić jakość oraz ilości wyizolowanego materiału biologicznego (jedno- lub dwuniciowego DNA, RNA, białek).
 • system do dokumentacji żeli GBOX (SYNGENE) – system wyposażony w kamerę CCD z rozdzielczością do 5,5 M efektywnych pikseli, 16 bitową oraz dynamice liniowej wynoszącej 4.8.